Jak zrobić kopię zapasową całego folderu? Skrypt dla WIndows

Na co dzień używam Total Commandera i często przydaje mi się opcja tworzenia kopii zapasowej całego katalogu.

Do tej pory robiłem tak:

  1. klikałem ALT+F5 (pojawiało się okno do kompresji plików)
  2. podawałem nazwę archiwum dodając na początku pliku datę
  3. klikałem OK
  4. utworzony plik ZIP przenosiłem do katalogu o nazwie „backup” gdzie trzymałem wszystkie archiwa.

Było to mało wygodne rozwiązanie, dlatego stworzyłem prosty skrypt .bat który znacznie ułatwia pracę.

Warunek – używam w nim odwołania do programu 7-Zip, dlatego należy go wcześniej zainstalować.

echo off
cls

set param1NoQuotes=%1
set param1NoQuotes=%param1NoQuotes:"=%

set yyyy=%date:~0,4%
set mm=%date:~5,2%
set dd=%date:~8,2%

set hh=%time:~0,2%
if "%hh:~0,1%" == " " @set hh=0%hh:~1,1%

set min=%time:~3,2%
set ss=%time:~6,2%
set timeStamp=%yyyy%.%mm%.%dd%-%hh%.%min%.%ss%

"c:/Program Files/7-Zip/7z.exe" -tzip a "c:/_Backups/%timeStamp% - %param1NoQuotes%.zip" %1
pause

Plik warto umieścić w katalogu np. Windows dzięki czemu będzie mógł być wywołany z każdego miejsca.

Użycie:

7z "Folder do zarchiwizowania"

Plik będący wynikiem znajdzie się pod adresem

c:/_Backups/2015.08.20-14.33.15 – Forder do zarchiwizowania.zip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *